1 kryzius V Gorio nuotr

Pirmasis ornamentuotas kryžius Kadrėnų kaimo kapinaičių kalnelyje
iškilo dar 1993 m. Tai buvo parko Didžiosios Kovos partizanams atminti
pradžia. 1993–2003 m. parke pastatyti Kryžiaus keliai su 14 ornamentuotų ąžuolinių kryžių, skirtų kiekvienam Didžiosios Kovos apygardos
partizanų batalionui, apygardos vadams atminti. Pirmąjį kančios kryžių
padarė tautodailininkas Algirdas Jurkėnas, visų kitų autorius – tautodailininkas Pranas Kaziūnas.
Visoje 55 ha parko teritorijoje, be laisvės kovų įamžinimo, mons.
A. Svarinsko iniciatyva pastatyti kryžiai: Lietuvos prisikėlimui (1918,
1990); „Dieve, gink Lietuvą“ (autorius Algis Juška); tuometės Ukmergės Jono Basanavičiaus vidurinės mokyklos IIIc klasės mokinių 1998 m.
pastatytas nedidelis kryželis. 2005 m. parke iškilo ir buvo pašventinti
V.Gorio nuotr.
15
kryžiai Lietuvos kariuomenės generolui Jonui Juodišiui, popiežiui Jonui
Pauliui II ir JAV prezidentui Ronaldui Reiganui atminti.
Nuo 2004 m. Didžiosios Kovos apygardos Mūšios partizanų parko
šiaurės vakarinėje dalyje buvo pradėti statyti ir akmeniniai paminklai.
Jų memorialinį ansamblį monsinjorui padėjo kurti Ukmergės krašto Sibiro tremtiniai Vytautas Viliūnas, Algirdas Karvelis, Vaclovas Silvinskas ir kt. 2004 m. pastatytas paminklas generolui Povilui Plechavičiui,
2005 m. Onos ir Boleslovo Katliorių sūnums, žuvusiems 1944–1954 m.,
atminti. 2006 m. parką papildė paminklas Taujėnų mokytojams tremtiniams ir kaliniams atminti.
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio proga 2009 m. buvo pastatytas paminklas Lietuvos partizanų motinoms. 2015 m. DKA apygardos
partizanų parke, minint šio parko įkūrėjo A. Svarinsko pirmąsias mirties
metines, pastatytas kryžius monsinjorui atminti (Ukmergės kraštotyros
muziejus). Minint antrąsias mirties metines 2016 m. pastatyti ir pašventinti kryžiai jo bendražygiams kunigams Juozapui Zdebskiui ir Bronislovui Laurinavičiui, sovietmečiu žuvusiems neaiškiomis aplinkybėmis,
įtariama, nužudytiems KGB.
DKA parko paminklai nėra įtraukti į Kultūros paveldo registrą.
Šiuo metu rengiamas Memorialo Pirmosios Lietuvos Respublikos
ministrams, NKVD ir nacių aukoms, projektas. Taip siekiama įgyvendinti mons. A. Svarinsko nespėtą realizuoti svajonę. Visi DKA atminimo ženklai ir asmenybės, kurioms atminti jie skirti, aprašyti rengiamoje
knygoje „Kovų už laisvę keliu į Amžinybę…“ (Jos sudarytojos – prof.
Ona Voverienė ir istorikė dr. Aušra Jurevičiūtė). Knyga pasirodys kartu
su memorialo atidengimu.
Minint pirmąsias mons. A. Svarinsko mirties metines, Ukmergės
kraštotyros muziejus išleido lankstinuką su DKA partizanų parko schema. (Ukmergės kraštotyros muziejus. Lankstinukas. Ukmergė, b. d. 2 p.)
Šį projektą ėmėsi realizuoti Ukmergės savivaldybė (vad. Rolandas
Janickas), pasitelkusi Ukmergės kraštotyros muziejų ir keletą nevyriausybinių organizacijų vadovų, suburtų į projekto realizavimo iniciatyvinę
grupę „Atmintis“, kurią sudaro arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, istorijos mokslų dr. Aušra Jurevičiūtė, visuomeninės organizacijos „Lietuvos atminties keliai“ pirmininkas Vytautas Anušauskas, Lietuvos laisvės

16
kovotojų sąjungos garbės pirmininkas Jonas Burokas, Lietuvos laisvės
kovų sąjūdžio Prezidiumo pirmininkas Jonas Čeponis, visuomeninės
organizacijos „SOS Vepriai“ pirmininkas Romas Petras Šaulys, visuomeninės organizacijos „Tėvynės pažinimo draugija“ pirmininkas Romas Pačinskas, Lietuvos moterų lygos pirmininkė prof. Ona Voverienė,
bendrovės „D.Varec“ pirmininkė Danutė Varec, projekto informacijos
ir informacinių ryšių vadovė, laikraščio „Karštas komentaras“ leidėja ir
redaktorė Giedrė Gorienė, kitos savanoriškos organizacijos. Viso projekto vadovas – Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas.
Projektas „Atmintis“ įtrauktas į Lietuvos Respublikos valstybinę 100-ųjų
metinių minėjimo programą.
Greta okupantų nužudytų ministrų įamžinimo memorialo rengiama
knyga-išplėstinis gidas po visą DKA parką „Kovų už laisvę keliu į Am-
žinybę“ (pirmosios dalies sudarytoja ir autorė – prof. Ona Voverienė;
antrosios dalies sudarytoja – istorikė dr. Aušra Jurevičiūtė; bendraautoriai – dr. Audronė Veilentienė, Romas Pačinskas ir prof. Ona Voverienė).
Knygoje tarsi su DKA parko lankytojų grupe sustojama prie kiekvieno pastatyto kryžiaus ir paminklo (pagal Ukmergės kraštotyros muziejaus sudarytą DKA parko ir jame išdėstytų atminimo ženklų schemą)
ir pasakojama juo pažymėto žygdarbio istorija, apie jos didvyrius, jų
likimą.
Monsinjorui A.Svarinskui partizanų paminėjimas – šventas reikalas: renginys DKA partizanų parke 2007 m. liepos 14 d.
17
Knygos autoriai – visuomeninių organizacijų idealistai: mokslininkai, istorikai, kariškiai. Jiems brangi Lietuvos valstybės Nepriklausomybė, ją gynusių ištikimiausių sūnų ir dukterų, žuvusių už jos laisvę, atminimas, mūsų Valstybės ir visos Tautos likimas bei išlikimas vis labiau
globalėjančiame pasaulyje. Atlikome savo pareigą!
Nuoširdžiai dėkojame Ukmergės savivaldybei, jos Tarybai ir asmeniškai merui Rolandui Janickui, brėžusiam šios knygos turinio gaires ir
padėjusiam šiam leidiniui išvysti pasaulio šviesą.
Šaltiniai ir literatūra:
Didžiosios Kovos apygardos parkas. Ukmergės kraštotyros muziejaus
lankstinukas. Ukmergė
b. m. 2 p.
Svarinskas A.
Partizanų atminimas – tautos laisvės išdava. XXI amžius,
2012, gegužės 11, p. 5.
Voverienė O.
Kovų už laisvę keliu į Amžinybę. Karštas komentaras, 2016,
spalio 14–28, p.10.
Su nuoširdžiu dėkingumu knygos autoriams ir leidėjams
prof. Ona Voverienė
dr. Aušra JurevičiūTė