[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]

Inteligentų klubas

Ukmergės miesto ir apylinkių inteligentų klubas įregistruotas 1921 07 08. Klubo tikslas – “inteligentų sujungimas naudingam, linksmam ir gražiam laiko praleidimui”. Klubo valdybos nariai (1921 m.): Aleksandras Švabinskis (Ukmergės notaras), Kazys Kerpė (Ukmergės apskrities viršininkas), Simanas Mocarskis (Ukmergės apskrities I nuovados taikos teisėjas), Antanas Žilinskas (Ukmergės Karo komendantas), Antanas Kriziukėnas (Ukmergės mokesčių inspektorius), Adomas Ambraziejus (II nuovados teismo tardytojas), Jonas Šostakas (Ukmergės apskrities milicijos vadas), Juozas Lanskoromskis (Ukmergės I divizijos štabo viršininkas). 1921 m. klubo veikla apibūdinama taip: “samdo klubui butą, teikia savo nariams pigius ir sveikus pietus ir valgį, laiko bufetą, steigia savo knygyną, išrašinėja laikraščius, žurnalus, rengia paskaitas, vakarus, koncertus, gegužines ir kt. pramogas.(…) Klubo lėšas sudaro: narių stojamieji ir metiniai mokesčiai, pelnas nuo svečių lankymo, pelnas nuo surengtų koncertų, vakarų, aukų ir kt.”. 1922 11 16 d. “Lietuvos žinių” numeryje, žinutėje apie Ukmergės “visuomeninį gyvenimą”, minimas “(…)Inteligentų kliūbas, kur šeštadieniais rengiama pasilinksminimai, trečiadieniais – paskaita”. 1931 m. klubas perregistruotas, pakeisti jo įstatai. Pagal juos klubo tikslai yra “teikti savo nariams kultūringai auklėjančių pramogų ir pasilinksminimų. (…) klubas steigia skaityklą – knygyną, ruošia koncertus, savybės [?] vakarėlius, spektaklius, lošimus domino, biliardu, kortomis, šachmatais ir kt. Klubo nariais gali būti asmenys, turintieji ne mažiau 21 m. amžiaus”. Klubo vyriausias valdymo organas – visuotinis susirinkimas, šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Tarp v. susirinkimų klubui vadovauja Seniūnų Taryba (15 narių ir 5 kandidatai), renkama v. susirinkime. Seniūnų Taryba renka klubo prezidiumą iš 5 narių (pirmininkas, 2 vicepirmininkai, iždininkas, sekretorius). Pagal Seniūnų Tarybos dydį galima spręsti, kad klubo narių skaičius buvo gana didelis. 1936 m. klubas dar veikė.

KM

Internatinė mokykla

Ukmergės specialioji internatinė mokykla pradėjo veikti 1956 m. birželio 1 d., dar tebeveikiančios Vl. Žvirblio pedagoginės mokyklos (buv. Mokytojų seminarijos) patalpose (dab. Vytauto g. 20). Pradžioje specialioji internatinė mokykla vadinosi pagalbinė mokykla – internatas ir buvo uždaro tipo mokymo įstaiga. Mokyklos tikslas ir uždaviniai – ugdyti vaikus su psichikos ir kitokia negalia. Internatinėje mokykloje pradžioje buvo sukomplektuotos dvi pirmosios klasės, mokėsi 30 mokinių, dirbo 12 mokytojų. Pirmasis mokyklos direktorius buvo Henrikas Ambrazaitis. Nuo mokyklos veiklos pradžios joje mokiniai mokomi siuvimo ir staliaus amatų, nuo 1957 m. – žemės ūkio pagrindų. 1958 m. uždarius pedagoginę mokyklą, specialioji internatinė mokykla išsiplėtė. Joje veikė 5 klasės, jose mokėsi 84 mokiniai, juos mokė 23 pedagogai. Direktoriumi pradėjo dirbti Vladas Amankavičius. 1962 m. mokykla išleido pirmąją 16 – os mokinių, baigusių 7 klases, laidą. Kiti 14 mokinių, būdami vyresnio amžiaus, mokyklą paliko baigę 5 klases. 1963 m. mokykos direktoriumi tampa Stanislovas Šimonis.1965 m. prie mokyklos pristatytas 3 aukštų miegamųjų korpusas, mokykloje mokėsi jau 123 mokiniai. 1980 m. mokyklai vadovauti pradėjo Aleksandras Mackevičius. Mokinių skaičius toliau auga, didžiausias jų skaičius – 239 mokykloje mokėsi 1981 – 1982 metais. 1984 m. pastatytas dar vienas mokyklos priestatas. Jame įkurta valgykla, sporto salė, biblioteka, mokymo kabinetai. 1987 m. mokyklos direktore tampa Eugenija Kliaugienė. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, mokyklos veikla ėmė keistis – ji tapo atviresnė, labiau integruota į visuomenę, mokykloje imta ugdyti vaikus, kurie anksčiau buvo laikomi nemokytinais ir niekada nelankė mokyklos. Įsteigtos dvi lavinamosios klasės, kuriose mokosi vaikai su ryškia negalia. Daug dėmesio mokykloje skiriama moksleivių buitinių įgūdžių formavimui – jie mokomi gamintis valgį, prižiūrėti patalpas, tvarkytis drabužius. 1994 m. mokyklą baigė 30 – oji moksleivių laida. Per tą laiką mokyklą baigė 646 mokiniai. 1995 m. mokykloje dirba 44 pedagogai.

E. Kliaugienė “Ukmergės specialioji internatinė mokykla”, “Eskizai” Nr. 8

Įvedimo cerkvė

Šventosios Dievo Motinos Įvedimo į šventyklą stačiatikių cerkvė 1842 – 1877 m. stovėjusi Ukmergėje, dab. Pilies parko teritorijoje , netoli dab. gaisrinės. Dar prieš stačiatikių parapijos įkūrimą (1839 m.) imta ieškoti vietos cerkvės statybai: planuota ją įkurti priešais arklių pašto stotį (dab. “Lietuvos telekomas”) Kauno g. , bet eparchijai primygtinai pageidaujant pradėta statyti seniūnijos (dvaro ) sodybos vietoje. Cerkvę projektavo, o gal tik pritaikė prie sklypo, eparchijos architektas Portas. Ikonostaso projektą parengė arch. T.Tyšeckis. 1840 m. cerkvė jau buvo pastatyta, bet neįrengta. 1842 m. ji buvo baigta ir pašventinta. Bet kaip 1887 m. rašė stačiatikių dvasininkas P. Levakovas ji buvo “maža, ankšta, (…) atskirta nuo plento pastatais, o be to iš trijų pusių apsupta dykvietėmis, į kurias besirūpinantys miesto švara piliečiai suveždavo ir išmesdavo visokias miesto atmatas (…)”. Tuo metu Ukmergės stačiatikių parapijai priklausė 1389 tikintieji ( tuo metu parapija apėmė didžiąją Ukmergės apskrities dalį). Pirmasis cerkvės šventikas (1839 – 1847 m.) buvo Z. P. Suchanovas. Įvedimo cerkvė sudegė 1877 m. birželio 29 d., miesto gaisro metu.

KM, LUP 10 t.