Augustiną Švenčionį, mielą, inteligentišką, nuoširdų žmogų, teko laimė pažinti. Visada prisimenu jį su didžiule pagarba ir šiluma. Susitikdavome Lietuvos partizanų suvažiavimuose ir konferencijose, Didžiosios Kovos apygardos partizanų kasmečiuose renginiuose, šventinant ir atidengiant jo iniciatyva pastatytus paminklus DKA žuvusiems partizanams. Iš daugiau nei 4000 ginkluotame pasipriešinime dalyvavusiųjų didesnė pusė žuvo. A. Švenčionis-Jurka (Rytas) gimė 1929 m. Ilgakiemio kaime Žaslių valsčiuje. Mokėsi Kauno 4-ojoje gimnazijoje. 1945 m. tapo pogrindinės jaunimo organizacijos „Viltis“ nariu, Didžiosios Kovos rinktinės 2-ojo būrio ryšininku, vėliau ir vadu Aukštuosiuose Šančiuose.

Nuo 1946 m. vasaros, kai jam likti Kaune tapo pavojinga, įsitraukė  į DKA A rinktinės Riešuto vadovaujamo 6-ojo bataliono partizano Vaidoto būrį. 1947 m. sausį buvo suimtas vykdydamas užduotį. Tardytas Žaslių MGB. Per stebuklą pavyko pabėgti. Iš DKA štabo gavo fiktyvius dokumentus, bet į Vilnių nevažiavo. Slapstėsi Širvintų valsčiaus Vėsų kaime. Įsidarbino mokytoju Stelmužės (Imbrado vlsč. Zarasų raj.) pradinėje mokykloje. Suimtas 1949 m balandžio 13 d. pamokų metu. Nuteistas 25 metams lagerių, vėliau kaip „nepilnamečiui nusikaltimo padarymo metu“ teismo sprendimas buvo pakeistas į 10 metų lagerių   ir 5 metus tremties. Kalėjo Karlage, Džezkazgane (Karagandos sr.). 1955 m. paleistas tremtin į  Krasnojarsko  kraštą,  Jarcevo  gyvenvietę, kur 1948 m. gegužės 22 d. buvo ištremtas jo tėvas Aleksandras (gim. 1897). Į Lietuvą su tėvu grįžo 1957 m. lapkričio 27 d. Čia, kaip ir visi politiniai kaliniai, nebuvo laukiami. Turėjo nemažai iškęsti, kol susirado būstą, apsigyveno, įsidarbino. Pradėjus pūsti Atgimimo vėjams, A. Švenčionis aktyviai įsitraukė į Lietuvos partizanų LLKS ir Politinių kalinių ir tremtinių veiklą. Atkūrė DKA, organizavo knygų apie DKA rašymą ir leidybą, jo iniciatyva pastatyta daug paminklų Kaišiadorių ir Ukmergės kraštuose žuvusiems DKA partizanams.Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius (2002 m.). Jo iniciatyva ir rūpesčiu pa- rengta ir išleista Stanislovo Abromavičiaus, Kęstučio Kasparo ir Rūtos Trimonienės monografija „Didžiosios Kovos apygardos partizanai“, kuria čia ir remiamasi. A. Švenčionis mirė 2012 m. gruodžio 18 d. Kaune.