15. Kryžius Popiežiui Jonui Pauliui II

V. Gorio nuotrauka

Popiežius, kurio „pusė širdies yra Lietuvoje“ (Kryžius popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo viešnagės Lietuvoje dešimtmečio atminimui.)

Aut. tautodailininkas Pranas Kaziūnas. Atidengtas 2005 m. rugsėjo mėn.

1978 m. mons. A. Svarinskas sužinojo, kad Romos katalikų bažnyčios popiežiumi išrinktas Lenkijos kardinolas Karolis Voityla (Wojtyla). Jis Popiežiaus Jono Pauliaus I garbei pasivadino Popiežiumi Jonu Pauliu II, pabrėždamas, kad yra pasiryžęs tęsti pradėtus darbus, realizuoti puoselėtas idėjas. Netrukus Popiežius Jonas Paulius II per Vatikano lietuviškos sekcijos radiją visiems pasaulio lietuviams pasakė, kad „pusė mano širdies yra Lietuvoje“. Jo giminėje būta nemažai lietuvių.

Mons. A. Svarinskas žinojo, kad 1975 m. per Eucharistinį kongresą Šv. Mišias aukojęs kardinolas Karolis Voityla savo pamoksle minėjo pavergtą Lietuvą.

1988 m. mons. Audrys Bačkis pakvietė mons. A. Svarinską dalyvauti jo konsekracijoje Vatikane. Konsekravo pats Popiežius Jonas Paulius II Vatikano bazilikoje. Mons. A. Svarinskas su Ričardu Bačkiu, monsinjoro broliu, per Šv. Mišias nešė Popiežiui dovanų. „Priėmęs dovanas iš mūsų abiejų, pasakė man: „Kiek tu daug iškentėjai“, atsikėlęs mane apkabino, pabučiavo į abu skruostus. Visa Katedra garsiai plojo. Iš aš, lagerininkas, tapau to vakaro didvyriu po naujo vyskupo Audriaus Bačkio konsekracijos.“ (Svarinskas A. Popiežius ir Lietuvos draugas iškeliavo į Amžinybę. Lietuvos Aidas, 2005, balandžio 4, p. 3)

Tų pačių metų spalio 7 d. Popiežius priėmė naujojo vyskupo giminaičius, artimuosius, didelį būrį ateitininkų iš Vokietijos Vasario 16-osios gimnazijos. Buvo pakviestas ir mons. A. Svarinskas. Tada jis Popiežiui padovanojo iš duonos padarytą rožančių, kokius lietuviai politiniai kaliniai darydavosi lageriuose, ir medinį kryželį, politinio kalinio sukaltą.

Trečią  kartą  bendrame  tikinčiųjų  ir  Popiežiaus  susitikime  mons. A. Svarinskas stovėjo prie įėjimo į salę penktas tarp kunigų ir vienuolių. Praeidamas Popiežius pastebėjęs monsinjorą grįžo, uždėjo jam ant galvos rankas ir palaimino. O lenkų tikintiesiems švenčiant jų sekcijos radijo Vatikane 50-metį, Popiežius mons. A. Svarinskui padovanojo du rožinius ir per padėjėją pakvietė kartu papusryčiauti. Prie pusryčių stalo mons. A. Svarinskas, pasodintas priešais Popiežių, visiems susirinkusiesiems papasakojo apie iš Vilniaus į provinciją ištremtą vyskupą Julijoną Steponavičių, paprašė Popiežiaus derėtis su tuomete Lietuvos valdžia dėl vyskupo grąžinimo į sostinę. Dar kartą mons. A. Svarinskas su Popiežiumi buvo susitikęs Lomžoje. Tąkart buvo pakviestas kartu vakarieniauti ir turėjo progos pasikalbėti Popiežiaus vizito Lenkijoje metu.

Jau grįžęs į Lietuvą ir išrinktas Seimo nariu mons. A. Svarinskas dar kartą aplankė Popiežių Joną Paulių II Romoje. Gavo Jo palaiminimą. 1993 m. rugsėjo 4–9 d. Popiežius aplankė Lietuvą. Prieš atvykdamas Jonas Paulius II paskelbė, kad Vilniaus kraštas pereina į Lietuvos bažnytinę provinciją (iki tol priklausė Lenkijos bažnytinei provincijai). Per vizitą susitikęs su Vilniaus krašto lenkais Šv. Dvasios bažnyčioje Popiežius Jonas Paulius II Vilniaus krašto lenkus vadino lenkų kilmės lietuviais. Su nuoširdžiu susižavėjimu jis kalbėjo apie vilnietę Faustiną Kovalską, kurią prieš kelis mėnesius beatifikavo kaip palaimintąją, pasidžiaugė Kristaus gailestingumo paveikslu.

Paskutinį kartą mons. A. Svarinskas aplankė Popiežių jau sunkiai sergantį 2005 m. sausio 5 d. Gavo paskutinį jo palaiminimą.

Popiežius Jonas Paulius II mirė 2005 m. balandžio 2 d., Lietuvos istorijoje palikdamas šviesų Jo šventų darbų Lietuvai puslapį. (Svarinskas A. Paskutinioji mano kelionė į Italiją. Lietuvos Aidas, 2005, sau- sio 19, p. 7)

Šaltiniai ir literatūra:

Svarinskas A. Popiežius ir Lietuvos draugas iškeliavo į Amžinybę. Lietuvos Aidas, 2005, balandžio 4, p. 3.

Svarinskas A. Paskutinioji mano kelionė į Italiją. Lietuvos Aidas. 2005, sau- sio 19, p. 7.

Voverienė O. Kryžius Popiežiui Jonui Pauliui IIPopiežius, kurio „pusė širdies yra Lietuvoje“.

www.llks.lt. 2016, gegužės 21.

Prof. Ona VoverIenė