Muziejaus misija (koks mūsų vaidmuo?) – kaupti, saugoti, restauruoti, tyrinėti Ukmergės krašto kultūros, istorijos, gamtos ir technikos paveldo vertybes ir padaryti jas visuotinai prieinamomis. Rinkti, kaupti ir teikti informaciją apie turizmo paslaugas, produktus bei lankytinas Ukmergės r. vietoves ir objektus, skleisti turizmo informaciją taip skatinant vietinio ir atvykstamojo turizmo plėtrą.

Muziejaus vizija (kokie mes siekiame būti):

MODERNŪS:
* sukurti modernią, kūrybišką, gyvą, atvirą, artimą kultūros, istorijos, gamtos ir technikos sukaupto paveldo puoselėjimo ir pažinimo erdvę, suteikiančią visuomenei galimybę pažinti nacionalinį tapatumą aktualizuojant istorinę atmintį;

ATSAKINGI:
* siekti muziejaus fondų eksponatų efektyvesnio kaupimo, apskaitos ir saugojimo, bei leisti lankytojams susipažinti su turimais fondų eksponatais;

KOMPETENTINGI:
* kurti istorinę savimonę formuojančias, bei krašto istoriją ir paveldą reprezentuojančias šiuolaikines ekspozicijas, parodas,
pristatymus, informacinius ir kartografinius leidinius, turizmo paslaugas ir produktus, juos naujinti taip išlaikant konkurencingumą rinkoje;

NAUDINGI:
* suprantamai, patraukliai, pasitelkiant šiuolaikiškas komunikacijos priemones pristatyti sukauptas krašto paveldo vertybes visuomenei taip formuojant žmogaus istorinę, kultūrinę ir socialinę patirtį;

KŪRYBINGI:
* stiprinti bei kurti naują edukacinę veiklą, ekskursijas, turistines paslaugas ir produktus pagrįstus aktyviais įtraukiančiais kūrybiniais mokymo ir mokymosi principais, savišvieta, kurie atitiktų įvairių visuomenės grupių poreikius ir lūkesčius;

INOVATYVŪS:
* didinti muziejaus teikiamų paslaugų ir kuriamų kultūros produktų pasiekiamumą, kokybę ir konkurencingumą rinkoje naujinat ir tobulinant turimas komunikacijos priemones, bei kurti naujus, lanksčius, įvairius produktus: straipsniai, leidiniai, knygos, virtualios parodos, pristatymai, konferencijos, renginiai, turizmo paslaugos ir produktai.

Vertybės (kas mums svarbu?):

ATSAKOMYBĖ – už Ukmergės krašto tapatumą ir istorinę atmintį, saugomą kultūros, istorijos, gamtos ir technikos paveldą, už istorinės, kultūrinės, socialinės žinijos pagrįstumą ir objektyvumą, perteikiamą komunikacijos priemonėmis.

ATVIRUMAS – gebėjimas išgirsti, suprasti ir atliepti savo veikloje visuomenės pokyčius, lūkesčius ir poreikius, atvirumas inovatyviems darbo metodams, šiuolaikinėms technologijoms ir raiškos būdams, siekis sudaryti vienodas galimybes visiems visuomenės atstovams dalyvauti muziejaus veikloje.

KOMPETENCIJA – muziejuje ir turizmo srityje dirbančių žmonių intelektas, motyvacija, kūrybiškumas, imlumas naujovėms ir iniciatyvumas.

KŪRYBIŠKUMAS – aktyvaus pažinimo būdų naudojimas, asmeninio požiūrio per istorinę, kultūrinę, socialinę patirtį formavimas, originalių ir novatoriškų idėjų komponavimas.

PAGARBA – abipuse pagarba ir profesionalumu grindžiamas specialistų ir lankytojų bei suinteresuotųjų grupių tarpusavio bendravimas, kuriant palankų muziejaus ir jo skyrių įvaizdį visuomenėje bei siekiant, kad kiekvienas apsilankęs žmogus jame patirtų atradimo ir pažinimo džiaugsmą, jaustųsi laukiamas ir svarbus.