21. Kryžius Kadrėnų kaimo laisvės kovotojams

V. Gorio nuotrauka

Aut. tautodailininkas Kazimieras Martinaitis Pastatytas 1993, atstatytas – 2018 m.

Lietuvos Partizano malda

Dieve, kuris leidai tautas ir įdiegei joms laisvės troškimą, grąžink  ir mūsų Tėvynei laisvės dienas. Tegul tie bandymai, kuriuos Tu skyrei mūsų šaliai, nebūna jos pražūčiai, bet greitesniam jos prisikėlimui ir jos dvasinei gerovei.

Laimink, Viešpatie, mus, kurie su ginklu stojam prieš pavergėjus. Duok mums jėgų pakelti didžią partizano dalią. Padaryk, kad mes visi grįžtume, nešdami naują atgimimo ugnį.

Siųsk, Viešpatie, išminties ir stiprybės dvasios tiems, kurie dirba mūsų Tautai ir aukojasi jos labui. Padėk savo tėviška meile ir globa pasilikusiems namuose mūsų broliams ir sesėms. Stiprink dėl Tavo vardo ir tautos laisvės kenčiančius, guosk liūdinčius ir nuskriaustuosius, amžinąją šviesą suteik, Viešpatie, tiems, kurie jau yra žuvę kovos lauke.

Švenčiausioji Mergele Marija, Aušros vartų Gailestingumo Motina, pavesk savo dieviškajam sūnui Jėzui Kristui mūsų Lietuvą, kuri taip nuoširdžiai Tave myli ir garbina. Neleisk, kad Tavo sūnaus vardas būtų išrautas iš lietuvio širdies.

Šventasis Kazimierai, mūsų Tautos globėjau, vadovauk mūsų kovai dėl laisvės, kaip kitados stebuklingu būdu kad vadovavai mūsų tėvams.

Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kurį tiki, išpažįsta ir myli kiekvienas taurus lietuvis. Amen.

Šaltiniai ir literatūra:

Gaškaitė N. Pasipriešinimo istorija. 1944–1953. Vilnius, 1997, p. 219.

Prof. Ona Voverienė