33. Kryžius vyskupui Pranciškui Ramanauskui (1893-1959 m.)

V. Gorio nuotrauka

Atminimo koplytstulpis pastatytas 2018 m. Autorius tautodailininkas Adolfas Teresius.

Telšių vyskupas, teologijos mokslų daktaras, profesorius, kankinys. Gimė 1893 m. lapkričio 21 d. Kudoniuose, Betygalos valsčiuje. Įšventintas kunigu 1917 m. birželio 5 d., 1944 m. vasario 28 d. konsekruotas Telšių vyskupu augziliaru. Suimtas 1946 metais, 1947 m.  nuteistas 10 metų lagerio. Kalėjo Oršos, Karagandos, Komijos kalėjimuose. 1954 m. spalio 3 dieną Abezės lageryje vyskupas Pranciškus Ramanaus- kas slapta įšventino kartu kalėjusį klieriką Alfonsą Svarinską kunigu. Mirė 1959 m. spalio 15 d. Telšiuose. 2000 m. vysk. Pr. Ramanauskas įrašytas į Bažnyčios kankinių sąrašą (martirologą). 2006 m. po mirties apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino komandoro didžiuoju kryžiumi.

Atminino įamžinimo iniciatorius prof. Donatas Stakišaitis. Pietą padarė liaudies meistras, tautodailininkas Adolfas Teresius pagal mūsų tautoje paplitusį kančios siužetą, kurio ištaka yra italų renesanso meni- ninko Mikelandželo (1475–1564) skulptūra, esanti Šv. Petro bazilikoje Romoje.