EKSPONATŲ ISTORIJOS – Lietuvos pašto ženklas skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai. 1994 m.

 

Vokas su Lietuvos pašto ženklu. Pašto ženklas skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai. 1994 m. Gauta 2021 m.

Popierius. Pašto ženklas – 4,5×2,6 cm, vokas – 11,5×16,2 cm.

Nepriklausomybės dienai 1994.02.16 serijoje išleistas 1 Lt vertės pašto ženklas „Valstybės prezidentas Antanas Smetona“. Dail. Jokūbas Zovė. Tiražas: 500.000 vnt.

UkKM 25168

R-7994

 

Lietuvos nepriklausomybės akto kopija su dėklu. Gauta 2021 m.

Spaudos popierius, daugiasluoksnis kartonas, plastikas. Dokumentas – 42×51,8 cm, dėklo ilgis – 54,5 cm.

Lietuvos nepriklausomybės aktas, kopija – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad atkuriama Lietuvos Valstybė, ir ji atsižada nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Tolimesnį valstybės likimą bei santvarką pavesta kurti Atkuriamajam Seimui. Parašyta lietuvių ir vokiečių kalbomis.

UkKM 25167/1-2

R-7993/1-2

 

 

EKSPONATŲ ISTORIJOS

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

 

Vasario 16-oji – išskirtinė diena mūsų tautai ir valstybei. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba savo posėdyje paskelbė „atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę“.

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybos aktas, kuriuo teisiškai atkurta Lietuvos valstybė. Priimtas remiantis tautų apsisprendimo teise, lietuvių tautos valia ir Lietuvių konferencijos nutarimu. Vasario 16 Aktas nustatė, kad valstybė bus demokratinė, jos sostinė – Vilnius. Numatė, kad valstybės santvarką nustatys Steigiamasis Seimas. Vasario 16 Aktu buvo kreiptasi į Rusiją ir Vokietiją, kitas valstybes, jas informuojant apie Lietuvos valstybės atkūrimą ir bet kokių buvusių valstybinių ryšių nutraukimą. Dokumentas buvo įteiktas Vokietijos okupacinės valdžios atstovams Lietuvoje, perduotas Vokietijos valdžios institucijoms. Į tarptautinį gyvenimą Aktas įtrauktas 1918 m. vasario 20 d, kai buvo perskaitytas Vokietijos Reichstage.

Vasario 16 Aktas, parašytas lietuvių ir vokiečių kalbomis, buvo pasirašytas Vilniuje, vadinamajame Štralio name (Didžioji g. 30, dabar Pilies gatvė 26, Signatarų namai), Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti patalpose. Lietuvos Tarybos posėdžiui pirmininkavusio J. Basanavičiaus perskaitytas Aktas buvo priimtas vienbalsiai. Jį pasirašė: J. Basanavičius, S. Banaitis, M. Biržiška, K. Bizauskas, P. Dovydaitis, S. Kairys, P. Klimas, D. Malinauskas, V. Mironas, S. Narutavičius, A. Petrulis, K. S. Šaulys, J. Šaulys, J. Šernas, A. Smetona, J. Smilgevičius, J. Staugaitis, A. Stulginskis, J. Vailokaitis ir J. Vileišis.

Buvo pasirašyti du lygiaverčiai Vasario 16 Akto egzemplioriai: vieną jų saugojo J. Basanavičius, antrasis panaudotas darant jo faksimiles.

Prasidėjo kova dėl Nepriklausomybės Akto įgyvendinimo, paskelbtos valstybės kūrimo.

Vasario 16 Akto įgyvendinimą lėmė palanki tarptautinė padėtis – Rusijos imperijos suirimas, aiškėjantis Vokietijos pralaimėjimas kare, tautų teisės į valstybingumą visuotinis pripažinimas. 1918 rudenį Vokietijai pralaimėjus I pasaulinį karą, spalio 5 d. Reichstagas pripažino tautų apsisprendimo teisę ir spalio 20 d. Lietuvai buvo leista sudaryti vyriausybę, pereita nuo nepriklausomybės deklaravimo prie jos įgyvendinimo. 1920 metais Steigiamasis Seimas nustatė valstybės valdymo formą – demokratinė respublika.

1919–40 metais Nepriklausomybės Akto priėmimo diena minėta kaip valstybinė šventė. Vasario 16 Aktas tapo tautos valstybingumo, jo tęstinumo ir vienybės simboliu. Okupacijų metais toliau švęsta išeivijoje, Lietuvoje minėta slapta, tą dieną nelegaliai keltos Lietuvos vėliavos. 1989 m. vasario 16 d. Kaune sušauktoje Sąjūdžio Seimo sesijoje priimtoje deklaracijoje nurodytas Nepriklausomos Lietuvos siekis.

Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta, kad vasario 16-oji yra Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

 

Daugiau skaitykite čia:

https://www.vle.lt/straipsnis/vasario-16-aktas/

Virtuali paroda: Vasario 16-oji tarpukario spaudoje

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35532&p_k=1

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/ar-zinai/1917-m-vasario-16-aja-dauguma-lietuvos-gyventoju-nesuvoke-kas-yra-nepriklausomybe-1634-754980