DVARO PARKO TERITORIJOS TVARKYMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PARENGTI UŽUGIRIO DVARO PARKO TERITORIJOS SU PRIEIGOMIS,
UKMERGĖS R. SAV., TAUJĖNŲ SEN., UŽULĖNIO K., DVARO G. 3, TVARKYMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Sklypo plano brežinys >>

Aiškinamasis raštas >>

Ukmergės rajono savivaldybės administracija informuoja apie parengtus Užugirio dvaro sodybos (unikalus kodas kultūros vertybių registre 797) parko (unikalus kodas kultūros vertybių registre 27624) teritorijos su prieigomis tvarkymo projektinius pasiūlymus:

Objekto adresas: Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Užulėnio k., Dvaro g. 3

Žemės sklypo numeris: 4400-1940-6809, žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: koncervacinė.

Projektuotojas: UAB „Remonto ir statybos projektas“, projekto vadovas Birutė Kudžmienė, atestato Nr. 3535, el./p. institutas@respro.lt, Tel. 8 340 56 699.

Projekto užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, į/k 188752174, Kęstučio a. 3 Ukmergė, Tel. Nr.. 8 340 60 302, el./p. savivaldybe@ukmerge.lt.

Susipažinti su pasiūlymais galima nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki lapkričio 16 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, 26 kab. (Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė), ir š. m. lapkričio 6 – lapkričio 16 darbo dienomis., 7.00- 16.00 valandomis, projektuotojo buveinėje Vytauto g 77 Ukmergė, taip pat Savivaldybės ir Ukmergės kraštotyros muziejaus tinklalapiuose.

Informacija teikiama telefonu +370 686 29 881.

Pasiūlymų teikimas: iki viešo susirinkimo pasiūlymai projektuotojui gali būti teikiami raštu adresu: Vytauto g 77 Ukmergė, arba el./p. institutas@respro.lt, , viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami žodžiu.

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas su visuomene įvyks 2017 m. lapkričio 16 d. 17:30 val. Ukmergės kraštotyros muziejaus Užugirio skyriuje (A. Smetonos dvare), Dvaro g. 3, Užulėnio k., Ukmergės r.

Užugirio parko tvarkymo gairės

Siekiant estetiško ir autentiškai pagrįsto istorinio parko vaizdo – ir sodybos želdinių visumos įspūdžio – pradžiai šalintini pažeistieji ir menkaverčiai želdyno elementai: kadaise neapdairiai įveistieji uosialapiai klevai (išskyrus jų mišrintos su liepomis alėjos atkarpėlę kaip iliustracinį pavyzdį) bei pertekliniai, savaime prižėlę medyną sutankinantys baltalksniai, berželiai, drebulės, blindės, klevukai, uosiukai /visų pirma, džiūties pažeistieji/, karklai.

Ūksmei atsparios ir pakančios genėjimui liepos daugiausia tik genėjimu sureguliuojamos, ypač alėjose, šalinant iš jų vien maksimaliai sutankėjusius, smarkiai užskurdusius egz.

Rekonstrukciniai kai kurių želdyno elementų – tarp jų gausiausių tujų žaliasienių kirtimai, – retinimai, šviesinimai su atkuriamaisiais sodinimais – atliekami keliais vykmečiais, vengiant per staigaus atidengimo vėjams ir saulėkaitai ilgai ūksmėje buvusių želdinių, juos irgi atitinkamai genint ar keičiant pirminį projektą atitinkančiais arba giminingais sprendimais.

Teritorijos tvarkymo tikslai

• Išsaugoti, istoriškai atkurti, pritaikyti visuomenės poreikiams nekilnojamąją kultūros vertybę – Užugirio dvaro sodybos parką, aplinkinę teritoriją ir integruoti Užugirio dvaro sodybos teritoriją į rajono geoekologinės takoskyros gamtinio karkaso sistemos dalį (Taujėnų -Užulėnio), kuri priklauso rajono gamtinio karkaso rajoninio tarpsisteminio stabilizavimo arealui Natūra 2000.

• Projektu numatoma stiprinti kraštovaizdžio ekologines funkcijas, estetines funkcijas (apima kraštovaizdžio panoramas, siluetus, vizualinius ryšius, erdvinį kraštovaizdžio karkasą, parkų architektūrą, želdinių ir architektūros istorinę ir semantinę harmoniją), kultūrines funkcijas (apima grožį, įkvėpimą, poilsį ir visa tai, kas prisideda prie dvasinės gerovės).

• Projekto vykdymo metu kompleksiškai atnaujinti, išsaugoti ir atkurti Užugirio dvaro, vadinamo Užugirio kiemu, želdynus, išsaugant jo kraštovaizdžio savitumą, atskleidžiant istorinį teritorijos kontekstą, išryškinant parko architektūrinę, ekologinę, dendrologinę ir edukacinę vertę ir kokybę, tvarkomų objektų stilistinį vieningumą, ilgaamžiškumą, tvarumą ir sudaryti sąlygas pažinti ir naudotis vietovės kraštovaizdžio vertybėmis.

• Nuolatinė želdynų apsauga, atgaivinimas, palaikomoji priežiūra padėtų išsaugoti Užugirio dvaro sodybos kultūrinio kraštovaizdžio savitumą ir įvairovę, palaikyti ir gerinti jo kokybę. Teritorijos kraštovaizdžio vertę lemia kompozicija, savitumas, dendrologinės vertybės ir vertė šalies istorijoje. Numatyta tvarkyti dviejų skirtingų tipų kraštovaizdžio objektai – reguliaraus ir plastiško suplanavimo parkai dvaro sodyboje apsijungiantys į vientisą visuomenei patrauklų objektą. Numatoma įgyvendinti moksliškai pagrįstus, novatoriškus žaliosios infrastruktūros kūrimo sprendimus, kurie stiprintų kraštovaizdžio ekologinio kompensavimo funkcijas, padėtų didinti ekologinį teritorijos stabilumą, kraštovaizdžio įvairovę, padėtų atsikurti natūralioms buveinėms, užtikrintų gamtinio karkaso vientisumą, mažintų kraštovaizdžio fragmentaciją.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Šio projekto tikslas:

• Užugirio dvaro sodybos kraštovaizdžio ir architektūrinis išbaigtumas, reabilituojant sodybos istorinę raidą;

• Subalansuota ir darni turizmo, poilsio ir edukacijos funkcijų plėtra nagrinėjamoje teritorijoje;

• Vietos išskirtinumo įženklinimas per viešųjų erdvių formavimą ir įvairių visuomenės grupių interesų suderinimas, atsižvelgti į ekonomines prielaidas;

• Pridedamosios ir išliekamosios vertės sukūrimas.

• Regiono patrauklumo didinimas.

Tvarkomieji paveldosaugos darbai

• Tvarkybos darbų metu numatoma restauruoti dvaro parko istorinius želdynus, takus, šalinant dalį neperspektyvių vėlesnio nei dvaro laikotarpio ir savaiminius želdinius. Iš išlikusių mažosios architektūros elementų minėtini restauruojami penki šuliniai.

Tvarkomieji statybos darbai

• Tvarkomaisiais statybos darbais numatoma kapitališkai suremontuoti esamą pirties lieptą, demontuoti esamą pavėsinę, lauko tualetą, rekonstruoti esamą pagalbinio ūkio paskirties pastatą su lauko tualetais, įrengiant pavėsinę su židiniu ir sanitariniu mazgu, pastatyti naują lieptą į ežerą, skirtą dvaro lankytojų rekreacijai, įrengti pantoninį pažintinį taką su prieplauka ir apžvalgos bokšteliu, nutiesti pėsčiųjų taką vaizdinga ežero pakrante, įrengti pėsčiųjų takus peizažinio parko teritorijoje, įrengti atokvėpio aikšteles su laužaviete.