EKSPONATŲ ISTORIJOS – muziejuje saugomos fotografijos, kuriose įamžintas tiltas per Šventąją (1922 m. ir XX a. 4 deš.)


UkKM 14573 F-3020 Tiltas per Šventąją, Ukmergė. 1922 m.


UkKM 8773 F-2504 Tiltas per Šventąją, Ukmergė. XX a. 4 deš. 

EKSPONATŲ ISTORIJOS

TILTAS PER ŠVENTĄJĄ

Kada ir kurioje vietoje buvo pastatytas pirmasis medinis tiltas per Šventąją, turbūt, niekas negali pasakyti, bet jis jau minimas XVIII a. pab. rašytiniuose šaltiniuose. Pagal 1784 m. inventorių miestiečiams paskirtos prievolės: „(…)išskyrus pinigines įmokas už žemę, (…) pataisymas savo sąskaita kelto ir jam priklausančių įrengimų ant Šventosios upės, tiltų ir užtvankų taisymas ir statyba(…)”(LVIA F.378 B.S.1823 m. b.80 l.40-42;KM)

1829 m. rugpjūtį Benediktas Marikonis, nuomojantis Ukmergės seniūniją, skundėsi Lietuvos generalgubernatoriui, kad ispravnikas Šafranskis ir žemės teismo tarėjas Starskis verčia seniūnijai priklausančius valstiečius grįsti Ukmergės aikštę ir statyti tiltą per Šventąją naujoje vietoje, kur jis turės būti kelis kartus ilgesnis. (LVIA F.378 B.S.1829 m. b.401 l.1-2)

1834 m. gegužės 19 d. Ukmergės Gorodničius, Vilniaus kariniam Gubernatoriui Nikolajui Andriejevičiui Dolgorukovui raportavo, kad gegužės 12 d. baigta tilto per Šventosios upę statyba ir „vyksta patogus pravažiavimas“.

1840–1841 m. vyko ginčas tarp miesto ir gubernijos bajorų vadovo, iš kokių lėšų apšviesti tiltą, kadangi jis pastatytas miesto ribose, tačiau iš zemstvos prievolių lėšų. Gubernijos Valdybai išdėsčius abiejų pusių argumentus Vilniaus kariniam gubernatoriui, šis priėmė sprendimą tiltą apšviesti iš miesto pajamų, pridėdamas, kad „norint sumažinti išlaidas dėl nedidelių Ukmergės miesto pajamų, galima be būtino reikalo neuždeginėti visų žibintų ant tilto, bet tik kai kuriuos, išskyrus tuos atvejus kai laukiama žymių asmenų pravažiavimo.” (LVIA F.378 B.S.1840 m. b.809 l.1-3;KM)

Medinio tilto konstrukciją labai dažnai pažeisdavo ledų sangrūdos ar pavasariniai potvyniai. Tilto tvarkymo darbai buvo atliekami beveik kiekvienais metais.

1915 m. traukdamasi rusų kariuomenė sudegino medinį tiltą. Per du mėnesius vokiečiai pastatė naują (taip pat medinį): prie tilto statybos priverstinai dirbo ir vietos gyventojai, medžiagas ruošė rusai karo belaisviai. Šis tiltas išstovėjo iki 1935 m. (Lietuvos aidas” 1935-03-11 Nr. 57, psl.8)

1935 m. rugpjūtį pradėtas statyti gelžbetoninis 125 m ilgio ir 11 m pločio tiltas. Statyba truko 15 mėnesių, kainavo 240 000 litų. „Statinys priimtas naudojimui 1936 10 15.“ (Ūkininko patarėjas” 1936-10-15, Nr. 42, psl.13)

 1. Naujasis tiltas yra gelžbetoninis, rėminės sistemos, su ypatingais pamatais, kokių nėra kitose Baltijos valstybėse. (…) Naujojo tilto statybai buvo sunaudota 1 500 kubinių metrų betono, 200 000 kilogramų geležies ir daug miško medžiagos. Prie statybos darbų dirbo 80–100 darbininkų.“ („Ūkininko patarėjas“, 1936 m.)

 2. 1936 m. spalis: „Baigiant statyti tiltą per Šventąją, iš jo galų prie supiltų pylimų buvo padaryti betoniniai laiptai. (…) Ant tilto bus įvesta elektra. Norima tiltą ir jo galus gerai apšviesti, bus pastatytos 6, o gal ir daugiau elektros lempų. Iš tilto galų prasidedą šaligatviai bus sujungti su Vilniaus gt. šaligatviais.“ („Lietuvos aidas“, 1936 m.)

Per Antrąjį pasaulinį karą 1944 m. pusė tilto buvo sugriauta. Vėl atstatytas 1958 m. Paskutinį kartą kapitalinis statinio remontas atliktas 19951996 m.

2014 m. tiltas perduotas Lietuvos automobilių kelių direkcijos žiniai.

ĮDOMYBĖS

 1. 1834 m. už persikėlimą per tiltą renkamas mokestis:

 2. * nuo pėsčiųjų neturinčių kelionės raštų – 2 varinės kapeikos;

 3. * nuo arklio pakinkyto: karietoje, puskarietėje, bričkoje, brikelėje ir kitose ekipažose – 8 varinės kapeikos;

 4. * nuo jojamo arklio bei pakinkyto vežime su kroviniu ar be krovinio – 6 varinės kapeikos;

 5. * nuo prekių pergabenamų vežimuose be arklių arba ir be vežimų, už pūdą – 1,5 varinės kapeikos;

 6. * nuo taukų statinės pergabenamos vežimuose be arklių arba ir be vežimų – 12 varinių kapeikų;

 7. * nuo karietų ir puskariečių, kurios priklauso neturintiems kelionės raštų, kurios pergabenamos be aklių (arkliai paliekami viename krante, o kiti gaunami kitame) – 20 varinių kapeikų;

 8. * nuo bričkų ir brikelių pergabenamų be arklių – 10 varinių kapeikų;

 9. * nuo nepakinkyto arklio, nuo karvės ar jaučio, išskyrus kasdien varomus į ganyklas; už kiekvieną – 3 varinės kapeikos;

 10. * nuo tuščių vežimų pergabenamų be arklių – 3 varinės kapeikos;

 11. * nuo smulkių gyvulių, išskyrus pervežamus vežimuose bei kasdien varomus į ganyklas – 1,5 varinės kapeikos.

 12. 1834 m. už persikėlimą per tiltą mokestis neimamas:

 13. * nuo visų valdiškų transportų, kurjerių ir tarnautojų;

 14. * nuo arklių ant kurių joja valstybės tarnautojai ir nuo jų ekipažų, pergabenamų su arkliais ar be jų;

 15. * nuo ekipažų ir vežimų pergabenamų arkliais, nuo žmonių važiuojančių ekipažuose, vežimuose ar jojančių bei nuo prekių esančių vežimuose pergabenamuose arkliais;

 16. * nuo praeinančių ar pravažiuojančių gyventojų to miesto ar kaimo šalia kurio yra tas tiltas.

 17. * 1936 m. balandis: „Šiuo metu prie Ukmergės tilto statybos dirba apie 40 darbininkų. Geriausiai uždirba akmenskaldžiai – nuo kb. metro gauna 7 litus. Kitų uždarbis vidutiniškai siekia 3 litus. Dabar statomi poliai – kolonos. Netrukus bus ruošiamas viršus. Be to, dar teks pailginti iš miesto pusės esantį pylimą, nes senasis tiltas buvo kokiais 25 mtr. ilgesnis už dabar statomą. / Šventosios krantų sustiprinimo darbai, greičiausia, prasidės kai tilto statyba eis prie galo. Krantus numatoma stiprinti išsikišusiais pylimais iš akmenų, žabų-šakų. Darbus vykdys ūkio būdu pats kelių rajonas. Darbo gaus keliasdešimt darbininkų.“ („Lietuvos aidas“, 1936 m.)

 18. * 1936 m. spalis: „Šiomis dienomis galutinai baigtas statyti Ukmergės tiltas per Šventosios upę. Tiltas yra didelis, 125 mtr. ilgio. Pagal savo ilgumą naujai pastatytas tiltas sudaro maždaug apie 2/3 vieno kurio nors didelio tilto Kaune, pastatyto per Nemuną.“ („Ūkininko patarėjas“, 1936 m.)

Daugiau informacijos skaitykite čia:

https://lt.wikipedia.org/wiki/Ukmerg%C4%97s_tiltas

https://www.ukzinios.lt/lietuva/praeities-integracija/24192-ukmerges-tiltui-85-eri